Avtalevilkår

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

 • Nature Pharma Norge AS
 • Bekkeveien 163, 3173 Vear
 • Org.nr: NO925924512MVA
 • E-post: [email protected]
 • Telefon: 333 70 000

Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos Nature Pharma Norge AS.

2. Abonnement

Det skal være enkelt og oversiktlig for deg som kunde å handle hos oss. Vi selger produkter på løpende abonnementsbasis, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom.

 • Den første forsendelsen (inngår i abonnementet), blir normalt sendt påfølgende mandag (Senest innen 10 dager) etter bestilling og inneholder forbruk for 30 dager til kun kr 99,-. Deretter får du levert Ashwagandha Forte hver 4. måned for kr 996 (249kr/mnd.)  inkl. porto!
 • Første abonnementspakke sendes 4 uker etter dato for utsendelse av prøvepakke. Deretter vil videre forsendelser sendes pr. post hver 16 uke. (4.mnd) om ikke annet er avtalt på forhånd. Tidspunkt for neste forsendelse fremgår på tilsendt faktura.
 • Ved andre særtilbud gjelder oppgitte priser og vilkår i tilbud/ordrebekreftelse.
 • Abonnementet kan sies opp eller endres ved å kontakte kundeservice på telefon 333 70 000, pr. e-post til [email protected] eller pr brevpost, senest 14 dager før neste utsendelse.
 • Ved oppsigelse eller endring av ditt abonnement, vil du motta en elektronisk bekreftelse til din registrere e-postadresse eller pr. sms til ditt registrerte telefonnummer. 
 • Dersom oppsigelse av abonnement meddeles selskapet senere enn 14 dager før neste utsendelse, forplikter kunden seg til å motta og betale for neste forsendelse.
 • Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én gang per husstand. Dersom kunde bestiller prøvepakke innen 12 måneder etter å ha sagt opp et aktivt abonnement, ansees bestillingen som reaktivering av tidligere abonnement.
 • Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og m.m.
 • Nature Pharma Norge AS leverer kun til norske adresser.

3. Leveranse og frakt

 • Alle våre forsendelser gis med gratis frakt, så fremt ikke annet er avtalt.
 • Kunde er selv ansvarlig til å oppgi korrekt adresse og telefonnummer ved bestilling og/eller annen skriftlig/muntlig kommunikasjon.
  • Dersom ufullstendig eller manglende adresse er oppgitt og pakken kommer i retur til selger, vil den behandles som en ugyldig retur. Således vil kostnad for porto og håndtering pålydende kr. 69,- for ny utsendelse belastes kunde. 
  • Kunde plikter å gi beskjed ved endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Selskapet forbeholder seg seg retten til å endre leveringsadresse til folkeregistrert adresse dersom kunde oppgir ufulstendig adresse eller produktet kommer i retur grunnet ukjent adresse. 
 • Dersom kunde ikke har mottatt tilsendt forsendelse innen 14 dager etter dato for utsendelse, plikter kunde å gi selskapet skriftlig beskjed. Dersom selskapet ikke har mottatt slik beskjed ansees varen/pakken/forsendelsen mottatt av kunde.

4. Betaling

 • Det utstedes faktura som vedlegges alle forsendelser og kunden har 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato på første forsendelse og 14 dager på øvrige forsendelser og/eller gebyrer. 
 • Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Selskapet har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

5. Angre- og returrett, herunder returer

 • Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar produktet, således gjelder angreretten kun ved første forsendelse i abonnementet (Prøvepakken).
 • For rett til å benytte angreretten, må produktet være uåpnet og returneres i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke verditapet. Ved benyttelse av angreretten, må kunden selv dekke fraktkostnaden for retur.
 • Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten finner du her: https://naturepharma.no/angrerett/. Du kan også kontakte kundeservice for mer informasjon. 
 • Videre forsendelser av samme produkt ansees for å være en del av samme abonnement/bestilling (ensartede ytelser) og derfor gjelder ikke angre-/returrett på videre abonnementsforsendelser.
 • Ved retur av abonnementspakker uten godkjennelse, herunder ugyldig retur, vil utestående krav opprettholdes og betalingsforpliktelsen vil således ikke opphøre. Du kan be om å få tilbakesendt den ugyldige returen men det vil påløpe et gebyr pålydende 69 Kr for å behandle returen samt porto.
 • Ved retur pauses og/eller avsluttes abonnementet automatisk. 
 • Ved underbetalt porto på returer vil et gebyr pålydende kr. 198,- bli fakturert kunde for å dekke våre kostnader med porto og straffegebyr til posten.

6. Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

 • Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 • Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekket eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 virkedager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges.
 • Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, kontakt kundeservice.

7. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift.

 • Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud.
 • Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 1 måned før prisendringen trer i kraft.

8. Kundeservice

 • Vår kundeservice hjelper deg gjerne på telefon 333 70 000 mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 og pr. e-post: [email protected] og garanterer svar innen to virkedag(er).

9. Fordelsklubb

 • Ved ditt første kjøp, få du som kunde hos oss et automatisk og gratis medlemskap i vår fordelsklubb. Medlemskapet gir deg tilgang til eksklusive kundefordeler og VIP-tilbud, helt uforpliktende og uten kjøpsforpliktelser.
 • Du kan bli kontaktet via brev, telefon, e-post og SMS for å bli informert om våre tilbud og medlemsklubbfordeler fra oss og nære samarbeidspartnere av Nature Pharma Norge AS.

10. Personvern

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

 • Nature Pharma Norge AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.
 • Nature Pharma Norge AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.
 • For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

11. Endring av vilkårene

 • Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkår av et aktivt kundeforhold vil kunden bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom kunden, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står vedkommende fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at kunden aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene.

12. Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice.

 • Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, elektronisk her.
 • Du kan også bruke EU-kommisjonens nettbaserte klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her.

13. Tilbakebetaling ved e-handel

 • Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Nature Pharma Norge AS.

14. Forbehold og ansvarsbegrensninger

 • Nature Pharma Norge AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Nature Pharma Norge AS’ kontroll.
 • Nature Pharma Norge AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil og merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).
 • Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

15. Lovvalg og verneting

 • Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Avtalevilkårene er oppdatert 30.01.2024 og vil få virkning for alle nye avtaler